L’eina que necessita la
teva organització per
gestionar la informació
ambiental i mesurar
el seu impacte de
manera personalitzada,
continuada i autònoma.
Redueix l’impacte
ambiental de la teva
organització apostant
per millores reals,
fiables, acreditades i
quantificables.
Com t’ajuda
a ser més
sostenible?
Saps quines són les vostres activitats amb més impacte ambiental? El primer pas per la millora de la sostenibilitat és l’anàlisi de la situació inicial mesurant l’impacte ambiental. Amb la informació obtinguda s’identifiquen oportunitats de millora i així es defineixen i implementen estratègies de reducció de l’impacte ambiental.
Què calcula?
Petjada de carboni i
Anàlisi de Cicle de Vida
ISO 14064
verificada per tercers
Petjada hídrica
ISO 14046
WFN
verificades per tercers
Indicadors ambientals
15 indicadors GRI
Quins
resultats
genera?
L’eina èdit permet extreure diversos tipus de resultats en diferents formats: resultats globals i específics, resultats comparatius agregats, i resultats per al reporting, presentats en taules, gràfics i fulls d'Excel exportables.
Com
contractar
l’èdit?
El primer any cal pagar el preu de la llicència per utilitzar l'eina i contractar un projecte de consultoria per a personalitzar-la.
A partir del segon any, el preu serà el de la llicència sumat al del projecte de consultoria, que variarà segons el suport que l’empresa necessiti per part d’inèdit.
FAQ